Volop kansen voor ontwikkeling

Benieuwd met welke vraagstukken en ontwikkelingen onze thema’s dit jaar aan de slag gaan? Op alle thema’s van de Zorgalliantie/CoE KK zijn de ambities voor dit jaar uitgewerkt. De input hiervoor is bij de professionals opgehaald, onder andere in versnellingskamers. Ook in deze coronatijd zijn er volop kansen in het werkveld, onderzoek en onderwijs voor ontwikkeling. Zo maken we een mooie slag van experimenteren naar implementeren. Komt de implementatiescan beschikbaar voor de hele markt en gaan we samen leren we om de kloof tussen nieuwkomers en de samenleving te verkleinen.

Ambities 2021 |Thema Nieuwkomers 
“Professionals en organisaties doen ontzettend hun best om nieuwkomers te ondersteunen, maar veel professionals missen onderlinge samenwerking”, vertelt thematrekker Simone Boogaarts van het thema Nieuwkomers. Bundelen van de krachten en delen van kennis en knelpunten is daarom het streven voor 2021. Een netwerk van professionals en nieuwkomers die zich bezighouden met de participatie en integratie van statushouders geeft hier vorm aan. Uit de versnellingskamer van 6 oktober 2020 bleek dat de deelnemers vooral op het gebied van de nieuwe Wet op Inburgering, de rol van vrijwilligersactiviteiten en cultuursensitief werken meer wilden weten en delen. “De eerste activiteit is een leerbijeenkomst over deze drie thema’s, waarin experts een inleiding houden over hun goede ervaringen en werkwijzen. Vervolgens praten we in online kamers verder over de vraagstukken waar de professionals tegen aan lopen. Samen leren om de kloof tussen nieuwkomers en samenleving te verkleinen”, legt Van Boogaarts uit. 
> link naar themapagina Nieuwkomers

Ambities 2021 | Thema Anders Zorgen  
De groeiende zorgvraag, vergrijzing, persoonstekort. Hoe vangen we de zorgvraag in de toekomst op? Door te zoeken naar andere manieren om de zorg te organiseren. Dat lossen we niet ineens op, maar kunnen we wel stapsgewijs herinrichten. Daar gaat het thema Anders Zorgen over. Uit de verhelderingskamer van oktober 2020 en gesprekken met leden van de Zorgalliantie, bleek dat er vooral behoefte is aan het anders organiseren en het versterken van de samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn.  Thematrekker Corné Van Asten: “Regionaal zien ze kansen voor kennis en ervaringen uitwisselen. Op wijkniveau zijn concretere acties en projecten gewenst.” Medethematrekker Harmke Hulshof vult aan: “De zorg en ondersteuning gaandeweg steeds meer organiseren met focus op vroeg signalering en preventie.” De beweging van zorg naar het bevorderen van gezondheid kan op gang gebracht worden door bijvoorbeeld de inzet van het concept Positieve gezondheid.  De wens is dat zorg en sociaal domein nauw gaan samenwerken, met behulp van slimme oplossingen zoals e-health, een digitale sociale kaart of welzijn op recept.
> Link naar themapagina Anders Zorgen

Ambities 2021 | Thema Armoede 
Een van de belangrijkste ambities binnen dit thema is het signaleren waar organisaties mee worstelen bij de aanpak van armoede en hen vervolgens samenbrengen met organisaties die hier óf al veel ervaring mee hebben óf samen naar een oplossing willen gaan zoeken. Dit doen we voor inwoners, voor gezinnen en voor werkende armen, waarbij we zoveel mogelijk samenwerken met ervaringsdeskundigen of mensen met ervaring op dit thema. En waar mogelijk pakken we concrete acties op.
Twee voorbeelden van concrete acties zijn:

  • Samen met vrijwilligers met ervaringskennis, een bestuurder, docenten en een onderwijskundige ontwikkelen we een training voor vrijwilligers, zodat deze vrijwilliger beter leert hoe hij of zij de eigen ervaring kan inzetten bij hulp aan een inwoner.
  • Daarnaast testen we een bestaande e-learning op het gebied van Werk en Schulden. Met als doel HR-medewerkers en leidinggevende handvatten te geven om financiële zorgen bij medewerkers te herkennen, hierover in gesprek te gaan en hoe ze vervolgens kunnen verwijzen.

Tot slot hebben we net een bijeenkomst georganiseerd over Stress Sensitieve Dienstverlening met als titel ‘Hoe gaat het met u?’ Een simpele vraag die maar al te vraag niet gesteld wordt. In vier verschillende onderwerpen gingen we uiteen met de vragen ‘Hoe kan het simpeler?’, ‘Hoe voorkomen we dat hulpvragers afhaken?’ en ‘Welke obstakels moeten we wegwerken op processen te versimpelen?’
> Link naar themapagina Armoede

Ambitie 2021 |Thema Inclusie van personen met onbegrepen gedrag
In 2020 hebben we in de versnellingskamer uitgebreid geïnventariseerd wat er zoal speelt op dit thema. De opgave voor 2021 is om hieruit een concrete kennis- en leeragenda te smeden samen met onze partners. Daarnaast staan er een aantal zaken op de rol: zo gaan we rondom de documentaire Zlatan is Gek een event organiseren waarbij het doorbreken van taboe en het nut van ervaringsdeskundigheid centraal staan. Verder liggen er kansen op het gebied van actie-onderzoek, voorlichting en scholing. Hoe ga je als professional uit wonen zorg en welzijn om met deze groep en hoe werk je domein overstijgend samen? Hoe gaan we verder met het onderwerp vroegsignalering in de wijk? We willen dit graag praktisch maken: concrete handvatten waar je als professional in de praktijk echt wat mee kan.
> Link naar Themapagina Inclusie van personen met onbegrepen gedrag

Ambities 2021  | Technologie in Zorg en Welzijn

“Dit jaar maken we de slag van experimenteren naar implementeren”, vertelt thematrekker Jonathan van Deutekom. “De versnellingskamer technologie heeft duidelijk gemaakt dat technologie het afgelopen jaar in zorg en welzijn in een stroomversnelling terecht is gekomen. De uitdaging wordt om de goede voorbeelden voor de langere termijn te borgen”. “Het wordt heel concreet. We ronden de implementatiescan af die organisaties helpt de stap van experimenteren naar het implementeren van technologie te doen maken. In april geven we de scan vrij aan het netwerk van de Zorgalliantie en in het najaar gaan we daarvan dan de resultaten ophalen. En bekijken we of er vanuit de gebruikers nog verbeteringen zijn aangeven. Aan het eind van het jaar is de implementatiescan vervolgens klaar om vrij te geven voor de hele markt.”
Daarnaast ontwikkelen we  een leerprogramma voor managers met aandacht voor eHealth beleid, management van systemen, sturing op projecten en implementatie om technologie in de organisatie te borgen. Voor organisaties die professionals willen ondersteunen om technologie ambassadeur te worden op team- of locatieniveau ontwikkelen we leerarrangementen. “Organisaties hebben vaak moeite om de visie vertaald te krijgen naar de uitvoering”, geeft Van Deutekom aan. Het is zoeken naar mensen die de vertaalslag kunnen maken, zodat je in de breedte weer mensen als linkinpin kunt inzetten. BrabantZorg heeft ons echt uitgedaagd om het opleidingsprogramma op alle niveaus uit te voeren. Het is dan ook een integraal programma geworden waarin we optrekken met onder andere de ROC’s, Tech@doptie en het lectoraat Innovatie in de Care (Lector Marian Adriaansen).”

En met jongerenwerkers in het sociaal werk verdiepen we ons verder in de online leefwereld van jongeren en wat dit vraagt van het jongerenwerk. Wat hebben zij nodig om collega’s en opdrachtgevers mee te krijgen in dit nieuwe werken. De versnellingkamer heeft de impact van online op het jongerenwerk duidelijk gemaakt. Werkgevers en opdrachtgevers moeten er nog van overtuigd raken dat online onmisbaar is in je dagelijkse (jongeren) werk. Daar willen we samen aan gaan werken.

En bij het project Kletsbot, dat eenzaamheid onder ouderen moet helpen te verminderen, wordt een volgende stap verkend op weg naar realisatie. Samen met de betrokken sociaal ondernemers wordt een ‘proof of concept’ ontwikkeld om de technische werking van Kletsbot aan te tonen. Voor potentiële investeerders een belangrijke eis.

Ontwikkelingen waar we vanuit Zorgalliantie samen met HAN lectoren, iXperium Health, Tech@doptie, WZW, Health Valley en participanten invulling aan willen geven.
> Link naar Themapagina Technologie in Zorg en Welzijn

Ambities 2021 | Participatie
“Met de Driestroom zijn we bezig om er in het najaar een incompany traject sociaal ondernemerschap te starten”, geeft thematrekker Jonathan van Deutekom aan. “Voor vernieuwing in de zorg is meer sociaal ondernemerschap nodig. In toenemende mate zien we professionals uit de zorg die een sociale onderneming starten omdat zij hun ei niet meer kwijt kunnen binnen de gevestigde instellingen. Zij komen met nieuwe zorgconcepten in de markt en gaan het risico aan om te ondernemen. -Driestroom kent een franchise-concept die inmiddels veel sociaal ondernemers faciliteert om te kunnen ondernemenVoor deze nieuwe groep ondernemers geldt dat zij in de startfase niet altijd gelijk bekwaam zijn in het ondernemerschap. Mensen die lang in de zorg hebben gewerkt en de omslag maken naar ondernemer, moeten zich bijvoorbeeld in netwerken goed laten zien of krijgen te maken met de financiële kant van het ondernemen. Op deze groep richten we ons met het nieuwe opleidingstraject.” En daarbij merkt Driestroom ook dat samenwerken met deze groep ondernemers hun organisatie helpt om te innoveren.
Om sociaal ondernemerschap in de Zorgalliantie echt aandacht te gaan geven starten we met een leergemeenschap van sociaal ondernemers. Wat kunnen de gevestigde partijen van de Zorgalliantie nu leren van de sociaal ondernemers? En andersom. Wat kunnen de sociaal ondernemers leren van de gevestigde partijen van de Zorgalliantie?

Onderzoeker Annica van Brummel houdt zich bezig met betekenisvol contact in de wijk
Veel aanpakken in het sociaal domein richten zich op individuele vraagstukken; wat heeft een persoon nodig om mee te doen en kwaliteit van leven te ervaren? Dit is echter niet alleen een individuele aangelegenheid, ieders welzijn is nauw verbonden met de mogelijkheden die de omgeving biedt. Welke voorzieningen en gemeenschappen zijn er in de buurt? In hoeverre zijn die laagdrempelig en toegankelijk voor alle buurtbewoners? In dit thema staan de concepten sociale infrastructuur, van betekenis zijn, en sociale inclusie centraal. Annica organiseert tenminste twee keer per jaar kennisdeelsessies, waarin ze kennis en aanpakken delen. Samen met partners en wijkbewoners doen ze op lokaal niveau nieuwe inzichten op door praktijkgericht onderzoek en projecten, die ook voor andere partners inspirerend zijn.
> Link naar themapagina Participatie