armoede en arbeid

Armoede

Logo ZorgalliantieLogo Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen
Professionals en organisaties in de regio zetten zich volop in voor kwetsbare doelgroepen. Wij, de Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, werken samen met deze partners door te ontwikkelen, het delen van werkende aanpakken, kennis, onderzoek, inzet studenten en meer rondom het thema Armoede.

Waar we in het kort voor staan is het volgende:
• Armoede voorkomen, doorbreken en verzachten
• We brengen partijen bij elkaar.
• We creëren samen, we ontwikkelen en verspreiden kennis.
• We werken samen met de mensen over wie het gaat.

Werkwijze: innovatiecyclus

De samenwerking tussen de praktijk, het onderzoek, onderwijs en ervaringsdeskundigen geven we vorm aan de hand van de innovatiecyclus:

  • signaleren in de praktijk,
  • met de praktijk ontwikkelen,
  • terugbrengen in de praktijk, het onderzoek en het onderwijs.

Tijdens tribune-activiteiten leren we door samen te doen en samen te kijken.

In onderstaand overzicht staan de bijeenkomst, verslagen en concrete acties van de Verhelderingskamer (okt 2019), online bijeenkomsten (mei en juni 2020) en versnellingskamer (september 2020), meest recente bijeenkomst bovenaan.

Versnellingskamer 17 september 2020

Op 17 september kwamen we met circa 20 deelnemers bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen die er de afgelopen tijd zijn ontstaan en wat we kunnen gaan doen om die kansen te versnellen.

Bekijk hier het volledige verslag.

De vier thema’s die we bespraken zijn vooraf ingebracht vanuit enkele deelnemers:

1. Lopen op 1 signaal – Oosterpoort heeft gezien dat als zij sneller naar huurders met een maand betalingsachterstand toestapt, het aantal betalingsregelingen stijgt en de totale huurachterstand daalt. Marieke van Kesteren deelde haar ervaring om te kijken wat anderen hiervan kunnen leren.

2. Sociale cohesie waar je ‘u’ tegen zegt – We hebben de afgelopen tijd een gezamenlijke vijand ontmoet. Corona is ons allemaal overkomen. En daarom is er ineens veel meer begrip voor elkaar. Dat zoiets je kan overkomen, herkennen mensen die door omstandigheden in de financiële problemen zijn geraakt heel erg goed. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ook op een respectvolle manier benaderd worden, uitgaande van vertrouwen?

3. Tobbende boeren, wat is het verhaal achter de cijfers? Vanuit de cijfers weten we dat er agrariërs met financiële zorgen zijn, maar we zien ze niet bij de hulploketten. Of we zien ze pas als het veel te laat is. Wat is het verhaal achter die cijfers?

4. Een warm vervolg op Tozo. ZZP’ers konden de afgelopen tijd terecht bij gemeenten om een Tozo-regeling aan te vragen: een tijdelijke financiële ondersteuning zodra het inkomen onder het bestaansminimum terechtkwam. Er kwamen veel aanvragen binnen voor Tozo 1. Gelukkig was de hoeveelheid aanvragen voor Tozo 2 een stuk minder, maar de verwachting is dat een groot deel hiervan ook gebruik zal moeten maken van Tozo 3. Dat betekent dat hiermee een groep ZZP’ers in beeld is gekomen die het structureel financieel lastig heeft. Hoe houden we deze groep in beeld en zorgen we voor passende hulp, of mogelijk advies om op een andere manier aan het werk te gaan? En: hoe informeren we ZZP’ers in het algemeen beter over mogelijkheden m.b.t. financiële ondersteuning, voordat het te laat is?

Concrete, overstijgende acties vanuit de Versnellingskamer:

Hackaton proces versimpelen
Tijdens een hackaton willen we een specifiek complex proces helemaal doorgronden en kijken waar de versimpeling mogelijk en nodig is. Dus: hebben we wel zoveel formulieren hiervoor nodig? Is de wijze van communicatie empatisch? Wie zou in deze fase van het traject aanspreekpunt voor de cliënt moeten zijn?

Masterclass stress sensitieve dienstverlening
In een masterclass zetten we uiteen op welke manier een hulpverlener, op welke plek ook, kan werken aan het benaderen van een cliënt of klant vanuit vertrouwen en stress reducerend.

Leersafari Tiel en Heumen buurtbinder, dorpbinder
In een rondgang langs verschillende locaties zien en ervaren we de werking van wijkgericht werken, werking van buurtbinders, etc. In gesprek met de inwoners, buurtbinders, ter plaatse.

Inzet Sociaal Artistiek Werken
We zullen een vorm van Sociaal Artistiek Werken toepassen, waar we kansen zien om op een andere manier domeinoverstijgend met elkaar samen te werken.

Verhalenkamer Agrariërs
Zowel studenten als professionals gaan in gesprek over een ingewikkeld onderwerp, in dit specifieke geval met agrariërs en hun omgeving. Met als doel: wat is het verhaal achter de cijfers als het gaat om armoede onder agrariërs. Wat speelt er bij deze doelgroep? Hoe ziet hun werkelijkheid eruit? Wat hebben ze nodig? etc

Wil je meedoen of meedenken met een van deze onderdelen? Stuur dan een mail naar Elma Vriezekolk.

Online bijeenkomsten 25 mei en 15 juni 2020

In twee online bijeenkomsten hebben we bij diverse partijen opgehaald waar zij op dit moment tegenaan lopen bij de aanpak van armoede. En we vroegen hen: ‘Wat zou nu prioriteit moeten krijgen en welke acties koppelen we daaraan?’

Hieronder een beknopte samenvatting. Het uitgebreide verslag kun je hier teruglezen.

  • Er is zorg over het aantal nieuwe meldingen (dit loopt achter op de verwachting) en het gebrek aan contact met inwoners die al in beeld waren. Schaamte blijft een rol spelen bij het wel/niet hulp vragen.
  • Het is voor vrijwilligers lastig om op afstand zorg te bieden (via beeldbellen). Daarnaast is er behoefte om de eigen ervaringskennis nuttig in te zetten.
  • Er melden zich nieuwe vrijwilligers. Hoe kunnen we hen inzetten en vasthouden?
  • Het lijkt of organisaties weer meer naar binnen keren en minder goed samenwerken. Klopt dit en zo ja, hoe kunnen we dit herstellen? En daarbij ook de zorg dat mensen langs teveel loketten moeten en hun verhaal opnieuw moeten vertellen.
  • Het is belangrijk oog te houden voor mensen waar armoede (nog) buiten het zicht blijft en die mogelijk door Covid-maatregelen extra worden geraakt, bijvoorbeeld zzp’ers en agrariërs.

Drie concrete acties die we meteen hebben opgepakt:

  1. Vroegsignalering – Mozaiëk Welzijn is in gesprek met Maria Buur (gemeente Nijmegen en landelijk betrokken bij kopgroep Vroegsignalering) en Josje Doorenbosch (gemeente Tiel).
  2. Training vrijwilligers met ervaringskennis – Forte Welzijn gaat samen met eigen vrijwilligers en docenten van de HAN een training voor vrijwilligers ontwikkelen waarmee zij hun eigen ervaringskennis op een goede manier kunnen inzetten richting inwoners. Oproep aan andere partners om hierbij aan te haken in zowel de ontwikkelfase als bij de implementatie.
  3. Focus op doelgroepen agrariërs en ZZP’ers (werkende armen)
    Aan de slag met de doelgroepen binnen de Verhalenkamer: Agrariërs en ZZP’ers. Wordt vervolgd. Studentopdrachten vanaf september

Verhelderingskamer oktober 2019

In de periode juni – september 2019 zijn er gesprekken geweest met circa 15 partners van beide partijen. De centrale vraag: ‘Welke uitdagingen en kansen zie jij vanuit jouw organisatie bij de aanpak van armoede?’

In de Verhelderingskamer van 24 oktober 2019 hebben we die uitkomsten gezamenlijk verder verdiept. De speerpunten uit de verhelderingskamer, aangevuld met de initiatieven die vanuit de Werkplaats Sociaal Domein op dit thema zijn geïnitieerd, lees je hieronder.

verhelderingskamer armoede aan tafel Carinda Jansen

Werkende armen
Inzet ervaringsdeskundigheid 
Transitie naar werk 
Domeinoverstijgend werken
Kinderarmoede 
Signaleren en bespreken van armoede 

Betrokken partners. Doe je ook mee?

We nodigen het netwerk uit om met ons mee te denken. Ben je nog niet betrokken en wil je ook graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar Elma Vriezekolk.

Bindkracht10, Cliëntenraad Participatiewet, De Kentering, Diaconie Nijmegen, Driestroom, Financieel Fit Nijmegen, Forte Welzijn, Gemeente Arnhem, Gemeente Heumen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Tiel, GGD Gelderland-Zuid, HAN, IrisZorg, LSTA, Malkander Ede, Stichting MEE Gelderse Poort, Mozaiek Welzijn, ONS Welzijn, Oosterpoort, Perspectief Zutphen, Plu024, Quiet community Nijmegen, Rijnstad, ROC Rijnijssel, Sterker Sociaal Werk, Stichting Welzijn Lingewaard, Synthese, UWV, WaardWonen, Welcom, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, circa 10 ervaringsdeskundigen.

Inspiratie

Op 26 oktober 2018 bezochten we tijdens een Leersafari Bind-Kracht, een succesvolle aanpak voor het doorbreken van armoede. “Het bevestigde wat ik vanuit mijn mens-zijn wel wist, maar nu is er theorie aan gekoppeld,” vertelde José Ketelaar van de GGD naderhand. Lees het volledige verslag over de Leersafari naar Bind-Kracht