Participatie

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen van inwoners en hun omringende netwerken. Lokale overheden en professionals spreken inwoners in toenemende mate aan als ‘partner’ en ‘initiatiefnemer’ op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en sociale cohesie. Omgekeerd realiseren steeds meer inwoners zich dat zij voor het realiseren van doelen in hun leefomgeving zich niet zonder meer tot overheden en professionals kunnen wenden, maar zelf hun lokale netwerk zullen moeten aanspreken.

Meedoen in de samenleving
Door deze ontwikkelingen zien we nieuwe allianties, nieuwe vormen van zelforganisatie en verbindingen tussen burgerinitiatieven ontstaan (sociaal ondernemerschap). In dorpen en wijken waar burgerinitiatieven uitblijven maar wel gewenst zijn, vervullen sociale professionals vanuit hun organisatie een activerende en ondersteunende rol.  Dit alles vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en het tot stand brengen van nieuwe relaties en verhoudingen tussen inwoners en professionals zodat alle inwoners in staat zijn om mee te doen in de samenleving.

Mobiliteit
Binnen het thema ‘participatie’ is ons doel om samen met onze participanten de mobiliteit van kwetsbare burgers te vergroten. Ook willen we de individuele bereikbaarheid op platteland verbeteren. We zijn betrokken bij meerdere trajecten rondom dit thema. Hieronder vind je actuele onderzoekstrajecten.

  • Netmobiel
    De HAN, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente werken samen als kennispartners in het project Netmobiel. Dit project heeft als doel een digitaal mobiliteitsplatform (of app) te ontwikkelen en testen, waarmee inwoners van de Achterhoek uit een breed palet aan vervoersopties hun meest ideale reis kunnen plannen, boeken en betalen. Er is een nulmeting uitgevoerd en in 2019 vonden er pilots in de Gemeente Oost-Gelre waarin mobiliteitssystemen plaats om de app te testen. Deze app wordt in 2020 gelanceerd. Bekijk de website van Netmobiel voor meer informatie.
    Benieuwd wat er uit de nulmeting is gekomen? HAN VDO Infographic onderzoek netmobiel
  • Doelgroepenvervoer in de Achterhoek
    De gemeenten hebben meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het doelgroepenvervoer gekregen. Ze willen dit vervoer beter regelen (waar dat nodig is) en ook efficiënter. Om het vervoer zo goed mogelijk te organiseren zijn de gemeenten in de Achterhoek op zoek naar vervoersoplossingen die passen bij de inwoners. Binnen het doelgroepenvervoer zijn er mensen die speciale eisen stellen aan vervoer. Spectrum, partner met Elan, en HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen zijn daarom een Creative Design (CD) traject gestart. Middels deze Creative Design methode zijn op basis van sessies met burgers verschillende persona’s en customer journeys ontwikkeld. Op deze manier wordt duidelijk waar rekening mee gehouden dient te worden als het gaat om doelgroepenvervoer. Dit project is een voorbeeld van een icoonproject. Icoonprojecten zijn projecten die voorbeeldmatig zijn voor de samenwerking in ‘de driehoek’, onderwijs, onderzoek en werkveld.
    Vervoer-Achterhoek-Rapport Spectrum