Nieuwkomers

Nieuwkomers worden ook statushouders, vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd. Met het verkrijgen van een verblijfsvergunning hebben zij ook recht op woonruimte. Op dat moment wordt van nieuwkomers verwacht dat zij beginnen aan hun integratie in de maatschappij. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar werk en/of opleiding om zo goed mogelijk te kunnen integreren in de samenleving. De Zorgalliantie benoemde integratie van nieuwkomers als één van de hoofdthema’s van haar onderzoeks-en leertrajecten.

Lokale context
De Zorgalliantie legt de focus op een integrale benadering van het integratievraagstuk, waarbij de lokale context sturend is. Samen met de betrokken lectoren wordt de integratie van nieuwkomers onderzocht met speciale aandacht voor huisvesting, onderwijs en werk. Het onderzoek wordt opgezet aan de hand van het volgende stramien: probleemverkenning, beleidspraktijk, oplossingsrichtingen en succesvolle voorbeelden. Ook geeft de Zorgalliantie aanbevelingen ten behoeve van een meer effectief integratiebeleid voor nieuwkomers.