Nieuwkomers

Het thema Nieuwkomers is een van de onderzoeksthema’s van de Zorgalliantie. Veel aangesloten partijen ondersteunen nieuwkomers bij het verkrijgen van woonruimte, het vinden van werk en bij zorgvragen. Betere samenwerking over de organisaties heen, bundelen van krachten en kennis, dat is het streven bij dit thema.

Thematrekker
Dr. Simone Boogaarts
simone.boogaarts@han.nl  

Ambitie 2021

“Professionals en organisaties doen ontzettend hun best om nieuwkomers te ondersteunen, maar veel professionals missen onderlinge samenwerking”, vertelt thematrekker Simone Boogaarts van het thema Nieuwkomers. Bundelen van de krachten en delen van kennis en knelpunten is daarom het streven voor 2021. Een netwerk van professionals en nieuwkomers die zich bezighouden met de participatie en integratie van statushouders geeft hier vorm aan. Uit de versnellingskamer van 6 oktober 2020 bleek dat de deelnemers vooral op het gebied van de nieuwe Wet op Inburgering, de rol van vrijwilligersactiviteiten en cultuursensitief werken meer wilden weten en delen. “De eerste activiteit is een leerbijeenkomst over deze drie thema’s, waarin experts een inleiding houden over hun goede ervaringen en werkwijzen. Vervolgens praten we in online kamers verder over de vraagstukken waar de professionals tegen aan lopen. Samen leren om de kloof tussen nieuwkomers en samenleving te verkleinen”, legt Van Boogaarts uit.

De komst van veel vluchtelingen, maakte het thema van statushouders en nieuwkomers weer actueel. Boogaarts: “Het is interessant om te weten hoe nieuwkomers hun leven in Nederland ervaren. En vooral wat hen helpt beter grip te krijgen op de samenleving. Ik denk dat als wij meer leren van de mensen zelf, in plaats van alleen beleid maken voor wat wij denken dat goed is, dat beleid beter aansluit.” Dat is dan ook het doel van de thema nieuwkomers: het bundelen van krachten en kennis. “Wat werkt goed? En hoe zorgen we ervoor dat we meer van dit goede doen?”

Onderzoeksprogramma MoRe
Vanuit het onderzoeksprogramma MoRe (Mogelijkheden tot eigen Regie) hebben Simone Boogaarts (Thematrekker Nieuwkomers en docentonderzoeker Social Work), Lineke van Hal (Associate lector Arbeid & Gezondheid van de HAN) en co-onderzoeker Yousef Darwish een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de participatie en integratie van statushouders in de regio waar de Zorgalliantie actief is. Deze verkenning richtte zich op de ervaringen van statushouders, maatschappelijke organisaties en gemeenten, met als doel het signaleren en beschrijven van wat er speelt en leeft bij de begeleiding en participatie van statushouders. De uitkomsten van deze verkenning vormde de basis voor een subsidie aanvraag voor een omvangrijk praktijkgericht onderzoek binnen de Zorgalliantie. Daarnaast worden de uitkomsten van de verkenning ook gebruikt om studentenprojecten op te zetten en uit te voeren.

Verkennend onderzoek naar participatie en integratiestatushouders
Uit het verkennend onderzoek kwam naar voren dat statushouders en betrokken organisaties op verschillende wijze betekenis en invulling geven aan participatie. De verschillen in hoe participatie wordt ingevuld, ervaren en ondersteund, kan het organiseren en ontvangen van passende begeleiding belemmeren. Er is behoefte aan meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties (systeemwereld) en met statushouders (leefwereld). Professionals van verschillende organisaties waren vaak onvoldoende op de hoogte van elkaars expertise en werkwijze, waardoor ze langs elkaar heen werkten. “Iedereen doet zijn best om de persoon te ondersteunen, maar door de samenwerking krijg je meer slagkracht en kun je effectiever en beter handelen”, vertelt Boogaarts. “De mensen die we spraken benoemden de behoefte aan onderling contact en overleg. Hiermee versterken we de samenwerking die nodig is voor passende ondersteuning van statushouders (als het gaat om wonen, werken en scholing)”.

Versnellingskamer Nieuwkomers
De uitkomsten van het verkennend onderzoek vormden de input voor de versnellingskamer nieuwkomers, die de Zorgalliantie op 6 oktober 2020 organiseerde. Tijdens de online bijeenkomst gingen we in drie subgroepen met elkaar in gesprek. In de eerste groep zijn inzichten en kansen uitgewisseld ten aanzien van de gevolgen van corona voor de begeleiding en participatie van nieuwkomers. In de tweede groep stonden de verschillen tussen leefwerelden van nieuwkomers en de systeemwerelden waar zij in Nederland mee te maken hebben, centraal. In de derde groep is er meegedacht over een subsidieaanvraag voor onderzoek naar het versterken van de economische veerkracht van vrouwelijke statushouders. Na de versnellingskamer zijn alle ervaringen en behoeften gebundeld. Lees hier het verslag.

Onderzoeksaanvraag Living lab ‘Participatie met perspectieven
In afstemming met onder meer partners van de Zorgalliantie hebben we een onderzoeksaanvraag ontwikkeld voor een living lab dat zich richt op het versterken van de economische veerkracht van vrouwelijke statushouders. In deze living lab werken vrouwelijke statushouders, publieke organisaties en werkgevers in co-creatie aan het versterken van de economische veerkracht van vrouwelijke statushouders. Partners van de Zorgalliantie zijn gemotiveerd om deel te nemen. Mocht de onderzoeksaanvraag gehonoreerd worden, dan is er voor partners van de Zorgalliantie de mogelijkheid om aan het living lab deel te nemen. Voor meer informatie, neem contact op met hoofdaanvrager Lineke van Hal, lineke.vanhal@han.nl.

Nieuwkomers in 2021: netwerk en leerbijeenkomst
Bundelen van de krachten en delen van kennis en knelpunten is het streven voor 2021. Een netwerk van professionals en nieuwkomers die zich bezighouden met de participatie en integratie van statushouders geeft hier vorm aan. “Binnen dit netwerk uitzoeken waar de knelpunten en successen zitten. Kortom: hoe leren we van elkaar? En aan de andere kant uitzoeken hoe we beter samenwerken.” Daarnaast organiseert Boogaarts voor dit netwerk een leerbijeenkomst over de nieuwe Wet op Inburgering, het succesvol samenwerken met vrijwilligers en cultuursensitief werken. “Samen leren om de kloof tussen nieuwkomers en samenleving te verkleinen”, legt Boogaarts uit. Het netwerk Nieuwkomers wil een zo’n divers mogelijke deelnemersgroep. Nu zijn er taalaanbieders, maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties, vluchtelingenwerk, een gemeente en een werkgeversorganisatie aangesloten. De wens is om dit netwerk te verbreden en nieuwe samenwerkingsinitiatieven te ontplooien.. Neem contact op met Simone Boogaarts (simone.boogaarts@han.nl) bij interesse. Daarnaast worden in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het transferpunt Sport van de HAN studentenprojecten ontwikkeld rondom het thema: Sport en spel als middel voor participatie en integratie.

Bekijk hier de nieuwsbrief over dit thema van december 2020. 

Contactpersoon
Dr. Simone Boogaarts
simone.boogaarts@han.nl