Anders zorg vormgeven

De groeiende zorgvraag, vergrijzing, persoonstekort en de beweging van ziekte naar gezondheid toe. Hoe gaan we daarmee om? Door te zoeken naar andere manieren om de zorg te organiseren. Dat lossen we niet ineens op, maar kunnen we wel stapsgewijs herinrichten. Daar gaat het thema Anders Zorgen over.  

Thematrekker(s)
Corné  van Asten

Ambities 2021
De groeiende zorgvraag, vergrijzing, persoonstekort. Hoe vangen we de zorgvraag in de toekomst op? Door te zoeken naar andere manieren om de zorg te organiseren. Dat lossen we niet ineens op, maar kunnen we wel stapsgewijs herinrichten. Daar gaat het thema Anders Zorgen over. Uit de verhelderingskamer van oktober 2020 en gesprekken met leden van de Zorgalliantie, bleek dat er vooral behoefte is aan het anders organiseren en het versterken van de samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn.  Thematrekker Corné  Van Asten: “Regionaal zien ze kansen voor kennis en ervaringen uitwisselen. Op wijkniveau zijn concretere acties en projecten gewenst.” Harmke Hulshof vult aan: “De zorg en ondersteuning gaandeweg steeds meer organiseren met focus op vroeg signalering en preventie.” De beweging van zorg naar het bevorderen van gezondheid kan op gang gebracht worden door bijvoorbeeld de inzet van het concept Positieve gezondheid.  De wens is dat zorg en sociaal domein nauw gaan samenwerken, met behulp van slimme oplossingen zoals e-health, een digitale sociale kaart of welzijn op recept.

Over thematrekker… Corné  van Asten
Van zorg naar gezondheid, daar staat thematrekker Corné van Asten helemaal achter. Van Asten is directeur bij zorggroep Syntein en heeft zijn eigen adviesbureau in vernieuwend veranderen. Vanuit zijn ruime adviserende en bestuurlijke ervaring in de zorg, ziet hij het belang om gezondheid te bevorderen vanuit een gezondheidszorgperspectief en het stimuleren van de veerkracht van mensen. Dit bracht hem naar het concept Positieve Gezondheid. “Daarbij ook vanuit de behoefte en wensen van de patiënt kijken, dat vind ik belangrijk.” Het thema Anders Zorgen ligt hem dan ook aan het hart. “Ik zie dat de zorg wel wil veranderen, we moeten wel. Niet alleen de burgers, maar vooral ook de mensen in de zorg, beleidsmakers en politiek maken het verschil. De burger dichtbij helpen, maar ook het zorgsysteem veranderen in een gezondheidssysteem. Ik wil graag onderdeel zijn van de verandering”, legt Van Asten uit.

Het beter afstemmen van hulp en zorgaanbod op vraag en behoeften van
“Door ontmoeting en gesprekken waarin verschillende levensdomeinen worden besproken, willen we inzichtelijk krijgen wat mensen nodig hebben. Dus welke hulpvraag hebben mensen en hoe sluiten we daarop aan? Bevorderen van gezondheid, die preventieve insteek, speelt daarbij een belangrijke rol”, legt Hulshof uit.

Zorg en welzijn in de eigen leef- en woonomgeving organiseren
Van Asten: “Het is belangrijk om de zorg en welzijn dichtbij en met de cliënt/patiënt te organiseren, dus in de eigen omgeving/wijk. Daarbij is samenwerking met lokale (interactieve) netwerken, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties belangrijk.” Bij dit thema stimuleren we het verbinden van het zorg en sociaal domein vanuit de wijksituatie: wat voeg je met elkaar toe. “Dit vraagt om een andere houding van professionals, andere oplossingen op basis van behoefte en vraag in plaats van aanbod”, vult Van Asten aan.

Samenwerken in lokale en regionale netwerken
“Uit gesprekken met leden van de Zorgalliantie, hoorden we dat er behoefte is aan verbinding, vooral op wijkniveau”, vertelt Van Asten. Dat kan door het stimuleren van (interactieve) netwerken met bijvoorbeeld lokale initiatieven, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties, maar ook door mantelzorg- en vrijwilligersorganisatie aan die netwerken te verbinden. Samenwerking op hetzelfde doel: die hulpvragende helpen. “Belangrijk is om te kijken wat jij als organisatie kunt doen en waarbij je partners nodig hebt. Hierbij staat het individu met zijn of haar mogelijkheden en behoeften centraal.” Hulshof: “De wens is dat zorg en sociaal domein nauw gaan samenwerken, met behulp van slimme oplossingen zoals e-health, een digitale sociale kaart of welzijn op recept.” Regionale netwerken moeten deze slimme oplossingen omarmen, zodat deze vervolgens op wijkniveau uitgewerkt worden. “We willen dat de domeinen meer verbinding vinden.”

Kortom: het thema gaat over het anders organiseren van zorg en hulpvragen op de individuele behoefte van zorg en ondersteuning. Essentieel zien de thematrekkers daarbij de paraplufunctie van dit thema. “We willen verbinding zoeken met de andere thema’s, vernieuwing in de zorg en welzijn kan niet zonder technologie of in verbinding met thema’s zoals onbegrepen gedrag of armoede”, vertelt Van Asten. De gemene deler is dat we zoeken naar innovatieve concepten, (zorg)modellen en (zorg)systemen om ondersteuning en hulp te organiseren.