Versnellingskamer: Nieuwkomers

Wanneer:
6 OKT. 2020 om 15:00
Waar:
Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Op 6 oktober vindt een versnellingskamer plaats rond het thema Nieuwkomers.

Thema: Spanningen tussen leefwerelden en systeemwerelden
In het kader van het project MoRe heeft er tussen maart en juni 2020 een regionaal vooronderzoek plaatsgevonden met statushouders en met organisaties die zich bezighouden met de participatie van statushouders in de Nederlandse samenleving. Deze verkenning tot nu toe laat zien dat participatie op verschillende wijze ingevuld, ondersteund en ervaren wordt vanuit zowel de verschillende systeemwerelden van gemeenten en organisaties als vanuit de leefwerelden van statushouders. Dit belemmert het organiseren van passende ondersteuning voor participatie met perspectief voor statushouders. Tijdens een korte introductie op dit thema  geeft Monique Nass, van jongerenwerker bij Forte Welzijn inzicht in hoe zij aansluiten bij de leefwereld van vrouwelijke statushouders. Studentonderzoeker Yousef Darwish schets een beeld van de ervaringen van de statushouders en Simone Boogaarts (onderzoeker project MoRe) belicht de uitkomsten van het vooronderzoek. Vervolgens willen we met en van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop rondom de vraag hoe we kunnen aansluiten bij leefwerelden van statushouders vanuit de maatschappelijke opdracht om participatie te versterken.

Thema: Kansen en bedreigingen voor participatie van nieuwkomer tijdens Corona
Het inburgeringstraject van statushouders kent grofweg twee sporen. Enerzijds de verplichting deel te nemen aan het inburgeringstraject dat wettelijk is vastgelegd en door gemeenten wordt geïnitieerd en anderzijds een ongestructureerd traject dat bestaat uit vrijwilligersactiviteiten. In dit laatste staat inburgeren door ontmoeten centraal.
Een nieuwe dimensie daarbij is het effect van de maatregelen die zijn genomen in het kader van de coronacrisis. Welke kansen en bedreigingen voor het inburgeringsproces van nieuwkomers zijn daardoor ontstaan? Rob ter Horst (onderzoeker project MoRe) bekijkt de kansen en bedreigingen in het licht van de vrijwilligersactiviteiten van Hand in Hand Social Club in Wijchen (een vrijwilligersorganisatie met als doelstelling het bij elkaar brengen van nieuwkomers en autochtone Wijchenaren). Hij zal dat (waarschijnlijk) samendoen met de initiatiefnemers van Hand in Hand Social Club Randa Alkhalide en Samer Al Mohammed.

Thema: Aanhaken bij onderzoeksaanvraag naar versterken economische veerkracht van vrouwelijke statushouders
Vrouwen hebben veelal een zwakkere economische positie dan mannen. Dit geldt voor vrouwen in het algemeen, maar zeker ook voor vrouwelijke statushouders. Het is belangrijk om vanuit de perspectieven van betreffende vrouwen zelf en hun sociale en professionele omgeving te onderzoeken welke belemmeringen ervaren worden, waar behoeftes liggen en welke kansen tot nu toe onopgemerkt zijn gebleven. Vanuit de HAN willen we dit samen met vrouwelijke statushouders, professionals van gemeenten, werkbedrijf, vluchtelingenwerk etc. en werkgevers onderzoeken. Daar schrijven we – samen met twee andere hogescholen – een onderzoeksaanvraag voor. We willen een ‘living lab’ ontwikkelen waarin we met statushouders, professionals en onderzoekers samen leren om de economische positie van vrouwelijke statushouders te versterken.

Wil je hier over meedenken en meepraten? Schuif dan bij deze thematafel aan! We zullen samen in gesprek gaan over wat – vanuit ieders perspectief – belangrijke onderzoeksthema’s zijn als het om de economische veerkracht van vrouwelijke statushouders gaat en hoe we met elkaar hierover kunnen leren. Lineke van Hal (associate lector Arbeid & Gezondheid aan de HAN) en Lala Murad (maatschappelijk werker en zorgverlener bij Rosy Life) zullen het thema inleiden en het gesprek faciliteren.

Tijd
15.00-17.00 uur

Locatie
01-10: wegens de huidige corona-maatregelingen wordt deze versnellingskamer toch online gedaan via Teams.
Heb je je al opgegeven? Dan ontvang je van ons een link van Teams en evt aanvullende informatie.

Wat is een versnellingskamer?
In de versnellingskamer kijken we naar kansen:

  • Wat is in de coronatijd zo helder geworden, dat nu de kans ontstaat om dit taaie vraagstuk aan te pakken?
  • Wat is (onverwacht) ontstaan dat je vast wilt houden?
  • Vanuit de versnellingskamers kijken we welke kansen we met elkaar willen verzilveren. We volgen deze projecten en leren met elkaar hoe je het systeem beïnvloedt.

Versnellingskamers worden begeleid en geborgd vanuit het programmateam van de Zorgalliantie en HAN.

Om de versnellingskamer verdieping te geven, doen we vooronderzoek:
1. Naar wat burgers voor elkaar doen (zie project burgers zorgen voor elkaar).
2. Bevragen we jullie welke veranderingen jullie hebben gezien in de coronatijd en welke kansen jullie zien.
3. Kijken we naar andere onderzoeken die hebben onderzocht welke initiatieven zijn opgezet in de coronatijd.
Je ontvangt de inzichten uit deze onderzoeken als je deelneemt aan de versnellingskamer van het thema waarin jij geïnteresseerd bent.

-> Meer over het concept versnellingskamer