Verslag 13-06-2022 Rivierenland aan het roer

Korte terugblik
Op maandag 13 juni 2022 vond in De Pluk in Geldermalsen de eerste regionale bijeenkomst Rivierenland plaats: Rivierenland aan het roer! Er waren energie en enthousiasme en er is bewustzijn gecreëerd bij deelnemers over de impact van de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen, welke oplossingen nodig zijn en wat dit vraagt van partijen. Kortom: de beweging is in gang gezet.
Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen) en Anne-Marie Laeven-de Boer (Santé Partners), ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg voor Rivierenland, gingen tijdens deze bijeenkomst in gesprek met gemeenten, zorgkantoor/zorgverzekeraar, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties over de woonzorgopgave in de regio Rivierenland voor de komende jaren. Deze bijeenkomst is een eerste stap om de woonzorgopgave vanuit verschillende perspectieven te bekijken, elkaar te leren kennen, elkaar te vinden en om daadwerkelijk meer actiegericht aan de slag te gaan met elkaar.

In de bijeenkomst is de woonzorgopgave vanuit verschillende perspectieven belicht en met cijfers onderbouwd. Daarnaast zijn er enkele inspirerende voorbeelden gegeven om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in een fysiek geschikte en sociale omgeving, waar problemen tijdig worden gesignaleerd en waarbij de informele en formele zorg goed samenwerken.

Als afsluiting van de middag is in speeddates per gemeente kennisgemaakt, per gemeente verkend hoe om te gaan met de dilemma’s die er liggen én zijn concrete afspraken gemaakt over het vervolg. Al met al een geslaagde en inspirerende middag.

De woonzorgopgave vanuit verschillende perspectieven belicht
Tijdens de middag is de woonzorgopgave vanuit verschillende perspectieven belicht. Kirsten Deenen, zorginkoper Langdurige zorg zorgkantoor VGZ, en Christel Robben, regiomanager Zorg zorgverzekeraar Menzis, gaven inzicht in de capaciteitsplannen verpleegzorg 2022. Hoewel het actuele beeld nog moet worden aangescherpt, geeft het een goed beeld van de geplande extra zorgcapaciteit ten opzichte van de vraagontwikkeling, laat het zien hoeveel extra verpleegzorgplekken gepland staan in kleinschalige woonzorgvormen en verpleeghuizen, en geeft het inzicht in de verpleegzorgopgave thuis.

Op lange termijn ontstaat voor de regio Rivierenland druk op de woonzorgopgave. Ouderen en andere doelgroepen mensen blijven over het algemeen thuis wonen. Dit vraagt een andere aanpak van wonen en zorg en domein overstijgend werken in wijken en buurten.

Tjapko van Dalen, directeur-bestuurder bij KleurrijkWonen, en Anne‑Marie Laeven‑de Boer aven inzicht in de woonzorgopgave vanuit het perspectief van de woningcorporaties en VVT‑sector.

>> Presentatie TFWZ regio Rivierenland 13 juni 2022 (pdf)

Inspirerende voorbeelde

  • Johannes Goossen, wethouder gemeente Duiven, en Lex de Hilster, strategisch beleidsmedewerker Sociaal Domein, vertelden over de Blijfwijk in Duiven.
    De Blijfwijk is een wijk waar mensen hun leven lang kunnen blijven wonen met alle zorg die ze nodig hebben. In hun eigen huur- of koopwoning en als dat niet meer kan in een kleinschalige zorgvoorziening. Vivare onderzoekt samen met de gemeente en (ouderen)zorgorganisatie Liemerije de mogelijkheid om een bestaande wijk in Duiven tot zo’n Blijfwijk te transformeren. Welke veranderingen in het woon- en zorgaanbod zijn daarvoor nodig? Hoe krijg je daar zicht op? Hoe betrek je bewoners bij deze ontwikkeling? Een project als dit vraagt om meer dan goede samenwerkingsrelaties. Gemeente, zorgorganisatie en woningcorporatie willen het echt samen doen: een wijk ontwikkelen waarin aan de woon- en zorgbehoefte wordt voldaan. Dus niet: ‘wij doen alleen het vastgoed en de zorgaanbieder doet de zorg’. De grootste succesfactor voor het realiseren van de Blijfwijk is het feit dat de 3 initiatiefnemers elkaar goed kennen. Zowel bestuurlijk als op medewerkersniveau is er een goede samenwerking.

Meer informatie over de Blijfwijk in Duiven:
E-book Bijlfwijk gemeente Duiven
Rapportage Blijf-Wijk fase 1 – Een inclusieve woonzorgomgeving versie 0.91

  • Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker Leefbaarheid bij woningcorporatie Talis, gaf inzicht in de woonzorgopgave en de samenwerking die wordt ingezet om inwoners te ondersteunen bij het zelfstandig wonen in het project Een Welkome Wijk. Een Welkome Wijk is een landelijk initiatief van Samen Sterk zonder Stigma. De regio Gelderland-Zuid is een van de vier (landelijke) pilotgebieden die meedoen aan dit project. In Nijmegen is een actieonderzoek gestart naar het samenwonen in de wijk Heseveld door mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid, in de vorm van bewustwordingsbijeenkomsten. De instroom in de wijk van mensen die (psychisch) kwetsbaar zijn, heeft gevolgen voor mensen zelf. Zij voelen zich niet altijd welkom in hun buurt en vinden niet altijd aansluiting. Daarnaast krijgen allerlei organisaties, vrijwilligers en buurtbewoners te maken met uitsluiting en stigma. In een Welkomen Wijk werken partijen nauw samen om bewoners goed te integreren in de lokale samenleving.

De presentaties van de Blijfwijk in Duiven en Een Welkome Wijk zijn opgenomen in de algemene presentatie.

Wat heeft de middag aan concrete afspraken opgeleverd
Tijdens de speeddate gingen partijen per gemeente aan vijf gesprekstafels kort maar krachtig met elkaar in gesprek. Het probleem en de dilemma’s zijn helder, maar hoe wordt hiermee omgegaan, op welke wijze kunnen partijen versnelling brengen in de woonzorgopgave en welke partij heeft welke rol?
Opvallend was dat aan een aantal tafels een vertegenwoordiging van de gemeente ontbrak. Er zijn over het algemeen goede contacten tussen diverse partijen, maar deze zijn niet gecoördineerd tot integrale samenwerking. Partijen kennen elkaars uitdagingen onvoldoende. Partijen waren het erover eens dat de gemeente meer de lead/regie zou moeten nemen bij de woonzorgopgave. Het vertrekpunt is het opstellen van een gezamenlijke woonzorgvisie.
De uitkomsten van de speeddates zijn terug te vinden in de bijlage.

Hoe nu verder
De uitkomsten van de speeddates zijn vertaald in vijf thema’s:

  1. Het creëren van maatschappelijk bewustzijn, zodat mensen tijdig gaan nadenken over hoe zij op oudere leeftijd willen gaan wonen, is belangrijk.
  2. Concreter maken van lokale samenwerking tussen gemeente, zorg- en welzijnspartijen en woningcorporatie door bestuurlijk commitment op gemeenschappelijke doelen en afspraken.
  3. Nadenken over toekomstgerichte woonzorgconcepten in bestaande bouw.
  4. Samen de woonzorgopgave oppakken begint met een woonzorgvisie.
  5. Regionaal inzicht in woonzorgbehoefte en afstemming over spreiding van specialistische woonzorgcapaciteit.

Save the date!
Op maandag 31 oktober 2022 van 15.00 tot 17.00 uur organiseren we een vervolgbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten we elkaar weer, geven we een update van acties en gaan we dieper in op de vijf thema’s. Noteer deze datum alvast in uw agenda! De officiële uitnodiging en het programma volgen na de zomer.