Thematrekker Simone Boogaarts

Simone Boogaarts is thematrekker nieuwkomers bij de Zorgalliantie.
E simone.boogaarts@han.nl

In wat voor project(en) ben je actief?
Ik verbind mensen binnen de Zorgalliantie die zich bezighouden met het begeleiden en ondersteunen van nieuwkomers. Daarnaast ben ik als onderzoeker actief binnen het project participatie met perspectieven. In dit project onderzoeken we samen met andere hogescholen, praktijkpartners, studenten en onderzoekers uit de doelgroep hoe vrouwelijke statushouders beter begeleid kunnen worden naar werk.

Waarom deze doelgroep?
Omdat hun arbeidsparticipatie laag is. En omdat de publieke professionals niet goed weten hoe zij deze vrouwen het beste kunnen begeleiden naar werk.

Wat is er zo bijzonder aan jouw project(en)?
In al mijn projecten zorg ik ervoor dat ik niet over mensen praat, maar met hen. Bij alle initiatieven betrek ik de mensen zelf, geef ik ze een stem of haal de informatie bij henzelf. Nieuwkomers hebben veel ervaring en weten als geen ander wat voor hen belangrijk is. De oorsprong van het project participatie met perspectieven ligt in het in gesprek gaan met zowel nieuwkomers als professionals binnen het netwerk van de Zorgalliantie.

Wat trekt jou aan in jouw project(en)?
Mensen die nieuw zijn in Nederland hebben veel vragen en veel is voor hen onduidelijk. Alle wetten en regels (zowel de geschreven als ongeschreven regels en wetten) zijn veelal moeilijk te doorgronden voor mensen die hier nieuw zijn. Dit maakt hen kwetsbaar. Terwijl ze al zo veel hebben meegemaakt. Ik vind het belangrijk, dat wij hier oog voor hebben en onderzoek doen naar datgene wat voor hen van waarde is.

Wat is de status van jouw project(en)?
Het project participatie met perspectieven heeft een looptijd van 2 jaar, waarvan nu 10 maanden om zijn.

Wat heb je nodig om je project(en) goed te laten verlopen?
In dit project is het belangrijk, dat we continue oog blijven houden voor het daadwerkelijk betrekken van de doelgroep. Dit doen we door zowel de instrumenten als de communicatie af te blijven stemmen op de vrouwelijke statushouders en de publieke professionals.

Kun aangeven wat de doelgroep van je project(en) vindt?
Zowel publieke professionals als nieuwkomers ervaren dit project als een grote meerwaarde, omdat beiden de problemen (h)erkennen die er spelen rondom het begeleiden van vrouwelijke statushouders naar werk.

Zijn er nog plannen voor de toekomst?
Na dit project zal er binnen het netwerk nieuwkomers van de zorgalliantie een nieuw project worden ingericht. De participatie van nieuwkomers is een item dat aandacht behoeft.

Kun je wat vertellen over eventuele kansen die je ziet voor jouw project?
De kansen liggen voor het oprapen binnen dit project. Want veel sectoren hebben een tekort aan personeel. Met de nieuwe inburgeringswet – waarbij iedere inburgeraar een participatieplan krijgt – is er meer aandacht voor de participatie van vrouwen. Maar het vraagt lef van alle partijen om de arbeidsparticipatie van nieuwkomers te verbeteren. We moeten namelijk niet alleen naar de nieuwkomers kijken en hen vertellen hoe ze moeten participeren. Dit vraagt niet alleen inspanning van hun kant. Participatie vraagt ook om een open houding van de samenleving en de burgers naar de ander toe. Je moet als samenleving en als burger openstaan voor de ander om er voor te zorgen dat de ander mee kan doen. Meer dan eens heb ik nieuwkomers horen vertellen dat de eerste periode in Nederland heel zwaar is. Ze voelen zich niet welkom, ze snappen de cultuur niet goed, terwijl zij uit een moeilijke en onzekere (oorlogs-) situatie komen. Zij zeggen dingen als: “Het is zwaar, je moet door, maar elke avond lig ik in bed te huilen om alles wat ik heb gezien en meegemaakt. Ik zou zo graag  een vriendelijk woord een glimlach krijgen, dat is wat ik nu nodig heb.”

Zijn er andere projecten die je zou willen opstarten?
Ik zou graag meer aandacht willen voor de participatie van nieuwkomers in hun directe leefomgeving. De straat, de wijk of het dorp heeft naar mijn idee een grote invloed op het succesvol laten participeren van nieuwkomers op lokaal niveau.