LWP Krachtige Kernen, Partnerschappen en lokale netwerken

Vaak opereert in een wijk of kern een formeel zorg- en welzijnsnetwerk alsook een informeel buurt- en bewonersnetwerk. Hoe sluiten deze op elkaar aan? En hoe ga je van individuele naar een meer collectieve aanpak? In deze leerwerkplaats gaan we stapsgewijs met elkaar en in samenspel met uw partners aan de slag met locale samenwerking in netwerken. We gebruiken hiervoor het dialogisch instrument de Partnerschapskaart.

De centrale leervraag is: hoe vormen in samenspel met burgers, vrijwilligers en professionals een lokaal netwerk? De aanpak in de bijeenkomsten is gebaseerd op de dialog, de theorie van de Capability Benadering en een gelijkwaardige samenwerking van partners. Deelnemers ontdekken samen met behulp van de werkvorm Actie-leren en de partnerschapskaart via dialoog te komen tot gemeenschappelijke warden. Om vervolgens vanuit deze warden te komen tot een sociaal contract en collectieve actie van het lokale netwerk. Een van de belangrijke punten is niet meteen in de actie te schieten, maar de warden van de samenwerking benoemen. Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten:

 

Bijeenkomst 1: Co-creatie met netwerkpartners met behulp van de partnerschapskaart

15 oktober 2015 (09.30 – 12.00 uur)

 • Het belang van co-creatief samenwerken in het domein van wonen, zorg en welzijn
 • Maatschappelijke en theoretische achtergronden (Rotmans, Sen en Nussbaum: transitiekunde en de capabilitybenadering)
 • Introductie op de partnerschapskaart als instrument voor gelijkwaardige (lokale) samenwerking tussen burgers, professionals en beleidsmakers
 • Start met het komen tot gemeenschappelijke waarden op basis van democratische dialoog en onderhandelen op basis van waarden (achterliggende criteria)
 • Opdracht 1: Toepassing introductie en stap 1 partnerschapskaart in de praktijk

Trainers: Erik Jansen en Marian Dries en/of Daniëlle Damoiseaux (afhankelijk van hoeveelheid deelnemers)
Plaats: HAN Civil Society Lab, Prof. Molkenboerstraat 3 in Nijmegen

 

Bijeenkomst 2: Sociaal contact en actie-leren

26 November 2015 (09.30 – 12.00 uur)

 • De partnerschapskaart als hulpmiddel tot het sluiten van een sociaal contract (stap 2 t/m 4 partnerschapskaart)
 • Actie-leren als model voor het komen tot collectieve en individuele acties (stap 5 partnerschapskaart)
 • Opdracht 2: Toepassingstap 2 t/m 5 in de eigen praktijk

Trainers: Marian Dries en Daniëlle Damoiseaux
Plaats: Op locatie bij één van de deelnemers

 

Bijeenkomst 3: Actie-leren met de Evaluatiekaart partnerschap

17 December 2015 (09.30 – 12.00 uur)

 • Reflectie op de toepassing in de praktijk via de method actie-leren
 • Introductie op de evaluatiekaart partnerschap
 • Oefenen met evalueren met behulp van de evaluatiekaart aan de hand van een casus
 • Opdracht 3: Toepassing van stap 6: Evaluatie van de co creatieve samenwerking met behulp van de evaluatiekaart in de praktijk (cyclisch process stap 1t/m5)

Trainers: Marian Dries en Daniëlle Damoiseaux
Plaats: Op locatie van één van de deelnemers

 

Voor wie
Leden van de Zorgalliantie (management en medewerkers van welzijn- en zorgpartijen werkzaam in lokale netwerken) en ISS-docenten (maximaal 15 deelnemers).

Tijdsbesteding
Drie bijeenkomsten van 2,5 uur en circa 2 uur extra per bijeenkomst waarbij deelnemers hun kennis in hun eigen lokale netwerk in praktijk brengen.

Locatie
HAN Civil Society Lab, prof Molkenboerstraat 3 in Nijmegen en in overleg op locatie bij één van de deelnemers

Meer informatie en aanmelding
Joke Abbring, leerwerkplaatsbegeleider Zorgalliantie
joke.abbring@han.nl