Op weg naar een lerende regio

Onlangs verscheen het rapport: Op weg naar een lerende regio. Een onderzoek naar leren en kennisontwikkeling in en door regio’s.

Dit    is    het    derde    en    laatste    deelrapport    van    Kenniscentrum    Publieke    Zaak    van    de    Hogeschool    van    Arnhem    en    Nijmegen    in    het    kader    van    het    project    ‘Lerend    op    avontuur’.    In    dit    project    wordt    getracht    zicht    te    krijgen    op    de    factoren    die    bijdragen    aan    een    lerende    regio.    In    geval    van    een    lerende    regio    is    sprake    van    intensieve,    structurele    samenwerking    in    een    netwerk    van    onderzoek,    opleiders,    lokale    overheden    en    maatschappelijke    instellingen.    In    het    eerste    rapport    ‘Kenniscirculatie    tussen    opleidingen    en    lagere    overheden’    werd    onderkend    dat    partijen    onvoldoende    bewust    bezig    zijn    met    kenniscirculatie.    Kenniscirculatie    gaat    over    het    circuleren    van    kennis    tussen    professionals    in    het    openbaar    bestuur    en    kennisinstellingen,    om    te    komen    tot    innovaties    en    verbetering    van    het    openbaar    bestuur.    In    de    tweede    deelstudie    ‘Condities    voor    kennisdeling’    is    onderzocht    hoe    een    in    de    Achterhoek    functionerend        kennisplatform    voor    professionals    in    het    sociaal    domein    functioneert.    Volgens    de    onderzoekers    zou    er    gezocht    moeten    worden    naar    manieren    om    de    variatie    en    diepgang    in    de    uitgewisselde    kennis    te    vergroten.    Participanten    moeten    daarvoor    over    meer    communicatieve    en    reflectieve    vaardigheden    gaan    beschikken    en    met    meerdere    perspectieven    of    rationaliteiten    tegelijkertijd    kunnen    spelen.    Kennisdeling    moet    eerst    en    vooral    een    cultuur    op    de    werkplek    worden    en    een    natuurlijke    houding    bij    de    betrokkenen.    In    deze    derde    deelstudie    ‘Op    weg    naar    een    lerende    regio’    wordt    gezocht    naar    de    condities    waaronder    de    totstandkoming    van    een    lerende    regio    de    meeste    kansen    heeft.    Allereerst    wordt    vanuit    de    literatuur    uitgediept    wat    het    begrip    ‘lerende    regio’    in    de    context    van    de    ontwikkelingen    in    het    sociaal    domein    omvat.    De    onderzoekers    stellen    dat    de    voorspelbaarheid    en    onzekerheid    in    deze    maatschappelijke    opgave    vraagt    om    adaptive    governance;    een    proces    van    agenderen,    leren    en    experimenteren.    Verder    is    een    zestal    succesvol    opererende    netwerken    in    de    Achterhoek    onderzocht    op    de    factoren    voor    hun    succes.    Er    is    een    deelonderzoek    uitgevoerd    naar    het    lerend    vermogen    bij    de    acht
Achterhoekse    gemeenten    intern.    En    er    heeft    een    analyse    plaatsgevonden    van    documenten    en    ontwikkelingen    in    de    Achterhoek    in    de    afgelopen    jaren.
Download hier het rapport.