Meer aandacht voor implementatie!

Meer aandacht voor implementatie!
Dat was een belangrijke conclusie van de bijeenkomst Leiderschap in informatisering in Zorg en Welzijn die op 14 december jl met partners van de Zorgalliantie, Health Valley, Rockstart en het Kenniscentrum Publieke Zaak plaatsvond.

Hoe zorgen we ervoor dat er een positieve gedragsverandering plaatsvindt onder gebruikers ten opzichte van technologie in zorg en welzijn? Hoe nemen we angst en weerstand bij zorgmedewerkers weg? Bijvoorbeeld door meer aandacht te vragen voor digitale vaardigheden. Ook stelden we vast dat we het de medewerkers niet makkelijk maken door de veelheid aan systemen en wachtwoorden etc. En hoe krijgen we ICT uit de beheerkramp, zodat ze ook meer betrokkenheid krijgen bij de uitdaging om zelfregie voor cliënten mogelijk te maken? Het is belangrijk om medewerkers mee te nemen in belang voor de cliënt, dan zijn barrières minder erg. Dat alles vraagt om leiderschap in Informatisering in Zorg en Welzijn.

Erik de Vries (lector Innovatie in de Publieke Sector) besprak de uitkomsten van zijn onderzoek op dit thema en gaf aan dat het van belang is om de belangrijkste partijen die bij informatisering betrokken zijn goed te orkestreren, dat wil zeggen:
1. De managementinstrumenten en hoe deze aan elkaar gerelateerd zijn
2. De rollen en competenties van betrokkenen in relatie tot die managementinstrumenten

We stelden vast dat het thema ‘implementatie’ meer aandacht vraagt binnen ons netwerk. Het algemene gevoel is dat als implementatie van technologie succesvoller plaatsvindt, de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten echt toe kan nemen.

Dit onderwerp vraagt aansluitend op de lopende experimenten dan ook om meer aandacht vanuit de Zorgalliantie. Daar gaan we met elkaar invulling aan geven.

Wilt u het onderzoeksrapport ‘leiderschap in informatisering in Zorg en Welzijn’ ontvangen?
Stuurt u dan een email naar j.vandeutekom@han.nl