Anja Geritz vertelt over Rijnstad

Anja Geritz, sinds 1 december 2016 directeur/bestuurder bij Rijnstad en lid van de Raad van Advies Zorgalliantie, vertelt waarom zij is aangesloten bij de Zorgalliantie. Rijnstad is een maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving.  Onze kerntaak is het verbinden van mensen met elkaar en met hun leefomgeving. We doen dit op diverse manieren en op diverse terreinen, van participatie tot leren en ontwikkelen tot schuldenproblematiek. Onze doelstellingen zijn kort samengevat: bevorderen van (gelijke) kansen, tegengaan van isolement, stimuleren van participatie, bijdragen aan een maatschappelijk vangnet en bevorderen van veiligheid. We zetten ons in voor peuters, kinderen, jongeren en volwassenen. Voor nieuwkomers en voor mensen die hun leven lang al in de buurt wonen. Dit kunnen activiteiten zijn in een wijkcentrum waarmee we de saamhorigheid in een buurt willen versterken, of stedelijke projecten zoals jongerencentrum Willemeen, of regionale inzet, zoals Buurtbemiddeling. De medewerkers en vrijwilligers van Rijnstad willen zoveel mogelijk mensen stimuleren een actieve rol te spelen in hun eigen wijk, dorp of stad. Ondanks alle maatschappelijke veranderingen staan onze doelstellingen nog steeds als een huis. Onze aanpak en rol is de afgelopen jaren wel veranderd. Mensen worden uitgedaagd en uitgenodigd om deel te nemen aan de participatiesamenleving. Wij ondersteunen hierbij, soms ‘hands on’, maar zo veel mogelijk met ‘de handen op de rug’.


De grootste uitdaging waar Rijnstad voor staat is om goede dienstverlening te blijven bieden, ook in een krimpende markt. Het domein waarin wij werken is continue in verandering. Een organisatie als Rijnstad moet daarom in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende vraag. Voor mij persoonlijk de mooie uitdaging om de organisatie zo in te richten dat deze compact en flexibel is met behoud van kwalitatief goede dienstverlening voor de inwoners  en vanuit goed werkgeverschap voor de medewerkers.
Waarom zijn jullie participant van de Zorgalliantie?  Laat ik beginnen met te zeggen dat we als Rijnstad nog veel meer gebruik zouden kunnen  maken van het kennis- en leernetwerk Zorgalliantie. Voor mij staat leren centraal. Dat zie ik ook terug binnen de Zorgalliantie. Het met en van elkaar leren over de grenzen van de domeinen wonen, zorg, welzijn, werk en onderwijs heen. Het duurzaam verbinden van onderzoek en onderwijs aan het beroepenveld is daarbij essentieel. Zo wordt er landelijk  bijvoorbeeld  naar mijn mening nog te weinig  structureel onderzoek gedaan naar het effect van sociaal werk (maatschappelijke impact). Dat staat nog echt in de kinderschoenen. Binnen de Zorgalliantie ‘stapelen’ we de kennis die we met elkaar opdoen en bouwen we gezamenlijk aan bestendige leerlijnen, zodat het effect van sociaal werk zichtbaar wordt.