Onderzoeks- en leerprogramma

Het onderzoeks- en leerprogramma van de Zorgalliantie kent zes hoofdthema’s. Deze thema’s zijn samen met onze participanten vastgesteld.

 • Participatie
  Doel: in co-creatie en gebiedsgericht met onze partners werken aan burgerparticipatie. En: samen zorgen mét de wijk: van een geïsoleerd bestaan naar een open omgeving.
  Subthema mobiliteit: het vergroten van de individuele bereikbaarheid op het platteland, met name van kwetsbare burgers. 
 • Nieuwkomers
  Doel: het verbinden statushouders en arbeidsmigranten aan de Nederlandse samenleving.
 • Technologie in de zorg
  Doel: het vergroten van de inzet en acceptatie van sociale (zorg-)technologie.
 • Armoede
  Doel: het vanuit een integraal perspectief bestrijden van armoede.
 • Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag
  Doel: het leren omgaan met verwarde personen in de wijk, buurt of stad.
 • Anders zorg vormgeven
  Doel: juiste zorg op de juiste plek.

Binnen elk thema werkt de Zorgalliantie samen met ervaringsdeskundigen.