Resultaten

De afgelopen jaren heeft de Zorgalliantie met haar participanten tal van initiatieven opgepakt en deelgenomen aan projecten. De output hiervan stelt de Zorgalliantie beschikbaar stellen voor een breed publiek. Deze output is veelal in de vorm van een tool. De ontwikkelde tools delen we op de HAN Innovatie Plaats (HIP). Hieronder geven we een overzicht een aantal van de ontwikkelde tools.

Aanpak procesverbetering
Om integraal te kijken naar het verbeteren van processen in de organisatie, is het belangrijk om te weten waar je aangrijpingspunt tot verbetering zit. Procesverbetering is zowel een bottom up proces als een topdown proces. De afwisseling tussen topdown en bottom up zorgt voor continue verbetering. Voor een compleet document met een aanpak voor procesverbetering klik hier.

Benchmark van de top 10 ‘E-community platforms’
Deze infographic laat zien welke e-communities het goed doen en waarom.

BIOH (Bewustwordings-Instrument Ondernemende Houding)
Je hebt er vast wel eens over gehoord: een ondernemende houding. Maar wat is dat? Wat houdt het in? Wat moet je daarvoor doen? Met deze vragenlijst krijg je een beter beeld van je eigen ondernemende houding en welke aspecten bijdragen aan deze houding. De vragenlijst is ontwikkeld voor zorg- en welzijnsmedewerkers. Je kunt de vragenlijst ook gebruiken in combinatie met een workshop. Het invullen van de vragenlijst duurt 10-15 minuten. Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Deze vragenlijst is ontwikkeld door Kenniscentrum Publieke Zaak (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), met hulp van de Zorgalliantie. De data die de vragenlijst oplevert wordt geanonimiseerd en kan gebruikt worden voor onderzoek. De individuele data wordt niet gedeeld met derden. Alle gegevens worden opgeslagen en kunnen in een geaggregeerde vorm gebruikt worden voor publicaties van de HAN.

Daarnaast is door Publieke Zaak in samenwerking met docenten verpleegkunde een vragenlijst BIOH – ondernemende professional voor studenten ontwikkeld. Met deze vragenlijst krijg je als student een beter beeld van je eigen ondernemende houding en welke aspecten bijdragen aan deze houding.

Bordspel ‘Hoe is ‘t?’
Het bordspel ‘Hoe is ‘t?’ is ontwikkeld in een samenwerking tussen studenten, onderzoekers van het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen en WMO Werkplaats Nijmegen. Uit onderzoek onder ouderen en jongeren in de Regio Aalten bleek dat het lastig is om je ervaringen te delen met anderen. Hier is wel behoefte aan. Daarom is het spel ontwikkeld.

Het spel ‘Hoe is ‘t?’ draait om een open gesprek en het delen van ervaringen. Met fotokaartjes, stellingen en vragen over je eigen leven leer je bekenden en onbekenden in een korte tijd beter kennen. Wil je meer weten over het spel, of het spel bestellen? Klik hier.

Checklist gezondheidsproducten
Vragenlijst die een goed beeld vormt over mogelijk te gebruiken (E-) health producten binnen de organisatie. Op het moment zijn er veel E-health producten beschikbaar en de vraag die dan opkomt is vaak: “welke is voor ons geschikt.” Onder leiding van Annet de Lange is in de werkplaats E-HTM een checklist samengesteld. Deze checklist stelt organisaties in staat het juiste E-health product te kiezen.

Convenant
Het convenant is een format dat ontwikkeld is om een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen rondom een maatschappelijk initiatief. In het convenant leg je de samenwerkingsafspraken met alle betrokken partijen vast.
Benodigdheden: format en samenwerkingsovereenkomst.

Effectencalculator
Het bepalen van het effect (qua geldbesparing en kwaliteitsverbetering) van een vernieuwende/gekantelde werkwijze in het sociale domein (welzijn, zorg en/of wonen), bijvoorbeeld op het gebied woningcorporaties, wijkteams of wijkverpleegkundigen. Doordat je in beeld brengt hoe de nieuwe werkwijze tot stand is gekomen, krijg je inzicht in wat beter had gekund en krijg je zicht op de gezamenlijk kosten van de inzet. Ook kijk je samen naar hoe het vroeger, volgens de oude werkwijze was gegaan. Dit geeft antwoord op de vraag of je vooral zo moet doorgaan of beter kunt bijsturen.
Benodigdheden: format, maatschappelijke prijslijst, voorbeeld evaluatieaanpak en presentatie effectencalculator.  

Format pitch
Voor bestuurders, directeuren en andere werknemers in de zorg is het van groot belang je idee, dienst of product met kracht in twee à drie zinnen uit te kunnen leggen om anderen te interesseren. Als je toehoorder je niet begrijpt, kan hij het ook niet onthouden en al helemaal niet doorvertellen. Een format voor de Pitch is hier te vinden.

Handvat experimenteren in de praktijk
Hoe kun je experimenteren in een levende werkelijkheid? Hoe functioneert een experiment in een innovatiestrategie / innovatiemanagement van een organisatie? De Zorgalliantie heeft hiervoor handvatten ontwikkeld, bekijk deze hier.

HAN Innovatieplaats (HIP)
Binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden er tal van ideeën en halfproducten ontwikkeld. Deze komen vaak niet verder dan de klaslokalen. De website www.haninnovatieplaats.nl geeft deze innovatieve ideeën en concepten een podium met als doel deze een stap verder te helpen naar toepassingen in de praktijk. De HIP is een initiatief van Centre of Expertise Krachtige Kernen, de Zorgalliantie en het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap.

Handreiking ‘In verbinding met de wijk’
De Handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van het onderzoek WijKringen Versterken. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het programma Gewoon Bijzonder van ZonMw en mede daarom sluit deze handreiking aan bij wijkgericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hoewel deze handreiking gebaseerd is op de aanpak WijKring, kan deze ook ingezet worden bij andere aanpakken die gericht zijn op sociale inclusie in de wijk. Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die sociale verbindingen in de wijk wil versterken. Dit kunnen sociaal werkers zijn, beleidsambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten of docenten.

Krachtenveldanalyse
Een krachtenveldanalyse brengt alle belangrijke spelers in de omgeving van jouw initiatief in beeld. Zoals opdrachtgevers, collega’s en gebruikers. De analyse toont hoe deze spelers zich verhouden tot jouw initiatief en tot elkaar. Het maakt zichtbaar waar op dit moment draagvlak voor jouw initiatief te vinden is en waar niet. Op basis van dit overzicht leid je af wat je kunt doen om het draagvlak te vergroten (dit noemen we de beïnvloedingsstrategie). De krachtenveldanalyse komt vooral van pas bij initiatieven waarin samenwerking nodig is tussen veel verschillende partijen of organisaties met uiteenlopende belangen.
Benodigdheden: format, uitleg krachtenveldanalyse en communicatieplan.

Maatschappelijke business case
Een business case is een belangrijke voorbereiding voor een nieuw initiatief (bijvoorbeeld kleinschalig wonen met gebruik van domotica). Het beschrijft de rechtvaardiging van het initiatief, gebaseerd op verwachte opbrengsten, kosten en de risico’s. Daarnaast wordt een business case gebruikt voor de legitimatie van een initiatief, het sturen van het beslissingsproces en het creëren van commitment van senior management in de eigen organisatie en de eventuele samenwerkingspartners. Op basis van deze businesscase wordt een go/no-go beslissing genomen.

Bij de business case wordt 3 tot 5 jaar vooruitgekeken. Hierbij worden tevens de te verwachten maatschappelijke baten meegenomen. Zo heeft de maatschappij bijvoorbeeld baat bij de substitutie van formele zorg door mantelzorg of het voorkomen van dure zorg en opnames door preventie. Deze baten worden geschat en gekwantificeerd door te werken met onderzoek, literatuur, aannames en experts. Een format van de business case is hier te vinden.

Netwerkambitie
Met behulp van deze tool vind je gedeelde ambities bij netwerkpartners. Ook helpt de tool je om voorwaarden te benoemen om netwerkpartners te committeren aan samenwerking. Samen met de (aspirant) netwerkpartners doorloop je vijf stappen.
Benodigdheden: format, schema netwerkambitie en belangenkaart.

Netwerkanalyse
Met de netwerkanalyse krijg je grip krijgen op sociale netwerken van bewoners in wijken. De methode helpt vooral om mensen te bereiken die nog niet in beeld zijn. Vaak zijn er in leefbaarheidskwesties al contacten met wijkbewoners. Met deze methode is het mogelijk om een groter netwerk aan te boren.
Benodigdheden: format, werkwijze en voorbeeld draaiboek.

Partnerschapskaart
De partnerschapskaart is een dialogisch instrument dat helpt bij het bouwen aan partnerschapsrelaties in transdisciplinaire (= gemengde) groepen. Hierbij kun je denken aan burgers en professionals, patiënten en clinici, maar ook docenten en hun leidinggevenden. De rationale achter deze kaart is dat je door voorafgaand aan een project of initiatief je eigen beeld bij de samenwerking te conceptualiseren en daarover in gesprek te gaan met de andere partners, je op voorhand goede afspraken maakt over hoe je de samenwerking als collectief vorm geeft. De partnerschapskaart wordt inmiddels op vele plaatsen en in vele settings met veel succes en enthousiasme toegepast.
Benodigdheden om zelf aan de slag te gaan: format, partnerschapskaart, werkwijze, voorbeeld draaiboek en geboden van de dialoog.

Projectplan
Met het projectplan maak je aan alle direct betrokkenen duidelijk (zoals opdrachtgever, financiers, bestuurders, gebruikers, teamgenoten), waarom je aan de slag gaat. Wat je concreet gaat (co-)creëren. Hoe je dat gaat doen. Welke mensen en middelen je daarvoor nodig hebt en wat de risico’s zijn. Het maakt meteen ook helder welke middelen en menskracht de opdrachtgever nodig heeft om tot een goed resultaat te komen.
Benodigdheden: format, intake met opdrachtgever, starten van een project en voorbeeld draaiboek.

Projectplanning
Met de projectplanning creëer je duidelijkheid over de activiteiten die jij en jouw teamgenoten gaan ondernemen, en wel wanneer ze plaatsvinden, hoe lang ze duren en hoeveel tijd iedereen er mee bezig is. Op basis daarvan bepaal je wanneer je jouw projectresultaat (een nieuw product of dienst) waneer je het oplevert en wat het gaat kosten in arbeidstijd en/of –kosten. Met dit overzicht kunnen jij en jouw teamgenoten voor de komende periode hun agenda inplannen. Verder kun je jouw opdrachtgever informeren wanneer het project klaar is en op welke momenten hij/zij de  tussen resultaten van het project kan goedkeuren (dit worden de mijlpaalmomenten of ook wel go/no go momenten genoemd).
Benodigdheden: Format, processtappen creatief structureren en voorbeeld draaiboek.

Reflectiespel: Samen Werken, Samen Leren
Hoe laat je mensen met uiteenlopen achtergronden effectief samenwerken? Hoe moeten ze bijvoorbeeld met elkaar communiceren? En hoe zorg je ervoor dat iedereen zich serieus genomen voelt? Dat zijn vragen waar Lisbeth Verharen zich mee bezighoudt bij het project Samenwerkend leren over de eigen grenzen heen. Samen met andere onderzoekers en studenten van de HAN zoekt ze wat werkt in de samenwerking rond grote complexe, interdisciplinaire vraagstukken in de samenleving. Grote vraagstukken in de samenleving kun je nooit oplossen met mensen uit slechts één beroepsgroep, weet Lisbeth Verharen, lector Versterken van Sociale Kwaliteit. Meer informatie over het project waaruit het reflectiespel is voortgekomen is te vinden in dit document.

Dit reflectiespel is bedoeld als een hulpmiddel voor reflectie en dialoog over samen werken, samen leren. Dit spel kun je gebruiken bij het vormgeven aan samen werken, samen leren tijdens de uitvoering van samenwerkend leren of bij de (tussentijdse) evaluaties van vormen van samenwerking waarin verschillende partijen samen werken en leren. Degene die het spel gebruikt kan zelf bepalen welk werkzaam principe op dat moment van belang is in het proces van samen werken, samen leren. De hulpvragen en opdrachten op de principekaarten zijn individueel te gebruiken of in gezamelijke dialoog.

Risicoanalyse
Opsporen van de belangrijkste onzekerheden in jouw project en het inschatten welk gevaar ze kunnen opleveren. Het opstellen van een risicoanalyse stelt je in staat op tijd voorzorgsmaatregelen te nemen om uit de gevaarzone te blijven (risico preventie), tijdig gewaarschuwd te worden (verlengen responstijd) en/of de gevolgen te beperken.
Benodigdheden: format en oefening risico analyse.

Sociale netwerkkaart
Welke mensen zitten in iemands netwerk? En welke mensen zijn belangrijk in dit netwerk? Dit breng je in beeld met de sociale netwerkkaart. Het bespreken van de netwerkkaart helpt om onder woorden te brengen wat het netwerk voor iemand betekent: wat zijn de sterke en minder sterke kanten ervan, wat wil deze persoon er aan verbeteren?
Benodigdheden: format, werkwijze opstellen sociale netwerkkaart, netwerkkaart Ecogram en invuloefening bij de nabespreking van het sociaal netwerk.

SWOT analyse
Veel projecten worden opgezet om bedreigingen af te wenden, dan wel om kansen te benutten. Of het nu gaat om een kans of een bedreiging, de SWOT-analyse heeft in beide gevallen de functie om het nut en de noodzaak, oftewel de ‘zin’ van het project helder te krijgen. Door middel van deze analyse kunnen zowel de doelstellingen als de mogelijke projectresultaten scherp worden gesteld.
Benodigdheden: format en oefening SWOT

Toolkit ‘Tophits voor een succesvolle leeromgeving’
Een toolkit vol succesfactoren en inspiratiebronnen voor leerprocessen van kwetsbare groepen. Nieuwe kansen voor arbeid, onderwijs, welzijn en wonen door leren.

Uitwerking ideefase
Niet elk idee is een goed idee. Dit format biedt een stramien waarbij je een een goede afweging maakt. Factoren als het idee, partners, toegevoegde waarde, commerciële haalbaarheid, ontwikkeling, budget en toetsingscriteria komen aan bod.

Van idee naar plan
Ideeën komen uit alle hoeken, van binnen of buiten de organisatie. Steeds meer organisaties proberen hun klanten of anderen uit te nodigen om met nieuwe ideeën te komen. In de bijlage ‘hoe kom ik tot ideeën’ staan een aantal voorbeelden om ideevorming te stimuleren.
Benodigdheden: stappenplan

Vraagpatronen onderzoek
Het vraagpatronenonderzoek verstrekt inzicht in wat burgers nodig hebben, wat ze willen, wat ze eisen en wat zij zelf bijdragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit inzicht is meer dan ooit nodig vanwege de kanteling van AWBZ naar Wmo, de invoering van de Participatiewet en de transitie jeugdzorg. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en burgers nieuwe rollen krijgen. Kenmerkend voor deze nieuwe manier van samenwerken: de wens en eigen kracht van de burgers zijn uitgangspunt en burgers gaan actief participeren in maatschappelijke initiatieven rondom thema’s als wonen, zorg en welzijn.
Benodigdheden: format.

Wegwijzer: Uw initiatief past niet in ons kader. Wat doen wij nu?
Synthese heeft samen met een aantal partners een onderzoek laten doen naar de verantwoording van burgerinitiatieven. Het eindresultaat is een wegwijzer. In de wegwijzer besteden we aandacht aan vragen voor overheden. Hoe kunnen overheden, inspecties en andere instituties met inwonersinitiatieven een dialoog aangaan over draagvlak en verantwoording? Hoe kunnen ze passende verantwoording ontwikkelen? Bekijk de wegwijzer voor antwoorden.

WijKring
De WijKring is een initiatief uit Nijmegen en is geïnspireerd door het Engelse model KeyRing. ZonMw, Pluryn, Tandem, Inter Lokaal, Gemeente Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmgen werken in dit project samen.
De Handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijf in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan werkgericht werken. Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van het onderzoek WijKringen Versterken. Dit onderzoek is mogelijkgemaakt vanuit het programma Gewoon Bijzonder van ZonMw en mede daarom sluit deze handreiking aan bij wijkgericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hoewel deze handreiking gebaseerd is op de aanpak WijKring, kan deze ook ingezet worden bij andere aanpakken die gericht zijn op sociale inclusie in de wijk. Kortom een mooie aanvulling op het thema participatie van de Zorgalliantie!

Zelfscan digitale vaardigheden
Online vragenlijst die deelnemer inzicht geeft in de eigen digitale vaardigheden. Voor meer informatie zie: https://zorgalliantie.com/zelfscan-digitale-vaardigheden-zorg/